Refugee Law & Migration Center

SpecialityNorth Macedonia

На 27.12.2019 година со одлука на ННС на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје е формиран Центарот за право на бегалци и миграција со полн назив: Центар за правна клиничка едукација - Центар за право на бегалци и миграциja.

Центарот за право на бегалци и миграциja е внатрешна организациона единица на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за спроведување на правна клиничка и друга едукација, како и други форми на наставно-образовни и научно-истражувачки активности во областа на правото на бегалците и миграциjата.

All session
by Refugee Law & Migration Center

mk_MKMK