Проф. д-р Ирена Рајчиновска Пандева

SpecialityNorth Macedonia

Ирена Рајчиновска Пандева е вонредна професорка по политички науки на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Таа е продекан за наука и меѓународна соработка и Еразмус координатор како и раководител на Центарот за бегалско право и миграција, проект менаџер и ментор на правната клиника за бегалско право при Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Предава повеќе предмети на додипломските, мастер и докторските студии на Факултетот на четири студиски програми. Од 2020 година Ирена Рајчиновска Пандева е член на управниот одбор на TEPSA – Trans European Policy Studies Association, Brussels. Нејзин посебен истражувачки интерес се ЕУ интеграцијата, идентитетите, еворпеизацијата, геополитиката, конфликтите, транзицијата и миграцијата.

All session
by Prof. d-r Irena Rajchinovska Pandeva

mk_MKMK