Manifesto for Third Country Education Pathways

Building on the established cooperation among the Refugee Law and Migration Center at the Iustinianus Primus Law Faculty, University Ss. Cyril and Methodius-Skopje [the Refugee Law and Migration Center], the UNHCR Representation in North Macedonia and the International Institute of Humanitarian Law in Sanremo, the Pilot Advanced Thematic Forum on International Refugee Protection [The Forum] was developed as a specific advocacy-oriented convention on specific topics relevant to the protection situation in North Macedonia, where recommendations can be gathered from international practitioners and academics to advise the pursuit of advocacy objectives in the country. 

As organisers and conveners of the Forum, together with the signatories of this Manifesto, the Center, the UNHCR and the Institute hereby pledge to jointly work towards the creation and expansion of tertiary education pathways for refugees in North Macedonia and facilitate the involvement and support of other interested entities from government, academia and civil society, both in the country and abroad. 

This Manifesto is an open invitation to relevant stakeholders from the country to publicly pledge to turn high education opportunities for refugee students from third countries in North Macedonia into reality.

Full text of the Manifesto:

Манифест за образовни комплементарни патишта

Надоврзувајќи се на воспоставената соработка меѓу Центарот за право за бегалци и миграција при Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со Претставништвото на УНХЦР во Северна Македонија и Меѓународниот институт за хуманитарно право од Санремо, првото издание на Вишиот тематски форум за меѓународна заштита за бегалци беше замислено како тематски собир кој се фокусира на прашања релевантни на конкретниот контекст за заштита не бегалци во Северна Македонија. Препораките понудени од експертите и учесниците на овие годишни собири служат за информирање на понатамошниот пристап кон исполнување на клучните цели за заштита на бегалците во земјата. 

Во улога на организатори на овој Форум, заедно со сите потписници на овој Манифест, Центарот, УНХЦР и Институтот заеднички се залагаат за создавањето и проширувањето на можности за високо образование за бегалци во Северна Македонија, како и за овозможувањето на вклучување на други релевантни актери меѓу државните институции, академската заедница и граѓанското општество, како во земјата, така и вон нејзините граници. 

Овој манифест претставува покана за релевантните засегнати актери од земјата јавно да се заложат за претворање на високообразовните можности за бегалци-студенти од трети земји во Северна Македонија во реалност.

Целосен текст на Манифестот:

en_GBEN